CHUẨN BỊ SAT TỪ SỚM (Phần 5: Các lỗi ngữ pháp thường gặp)

December 5th, 2018 at 2:35 pm | by admin

Phần Writing & Language thường được ít xem trọng, nhưng các bạn phải lưu ý rằng phần này chiếm 400 điểm trên tổng 800 điểm của phần Reading & Writing. Thường thì các bạn không bị áp lực thời gian cho phần này, nhưng dễ bị mắc lỗi nếu không cẩn thận trong việc nhận diện các lỗi ngữ pháp.

Ngay từ lúc bắt đầu học viết Tiếng Anh, các bạn cũng nên bắt đầu tránh những lỗi ngữ pháp sau đây. Các bạn nên nhớ là việc làm quen với những lỗi này ảnh hưởng đến chất lượng bài viết của bạn, chứ không chỉ phục vụ việc làm tốt bài thi SAT.

1. Run-on Sentence: S+V, S+V là một cấu trúc không đúng.

WRONG: The baby hates milk, she drinks water instead.

CORRECT: The baby hates milk, so she drinks water instead.

2. Subject-Verb Agreement: Chủ ngữ là số ít hay số nhiều?

WRONG: His talent in chess and soccer prove his mental and physical strength.

CORRECT: His talent in chess and soccer proves his mental and physical strength.

3. Parallelism: Khi liệt kê phải dùng cùng từ loại.

WRONG: Smart consumers often consider how much an items costs. how good it looks, and its durability.

CORRECT: Smart consumers often consider how much an items costs, how good it looks and how durable it is.

4. Misplaced Modifier: Bổ ngữ cho sai đối tượng.

WRONG: Hurrying to the class, the bell rang.

CORRECT: Hurrying to the class, I heard the bell ring.

5. Ambiguity: Đại từ không rõ chỉ thứ gì.

WRONG: His car hit a truck, but it wasn’t even dented.

CORRECT: His car hit a truck, but the car wasn’t even dented.

 

***

 

Xem lại Phần 1-4 của loạt bài CHUẨN BỊ SAT TỪ SỚM